top of page
Conciërgebureau

Algemene voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, waaronder begrepen de overeenkomst voor een geneeskundige -en/of esthetische behandeling gesloten met Dr. Valérie Geskens BV, met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Leemkuilstraat 71 en met ondernemingsnummer 0743.407.604 (hierna genoemd “Dr. Geskens”). Door een overeenkomst aan te gaan met Dr. Geskens erkent de patiënt de algemene voorwaarden van Dr. Geskens te kennen en te aanvaarden.


1.2. Bijzondere voorwaarden, opgenomen in overeenkomsten gesloten tussen Dr. Geskens en de patiënt, primeren, ingeval van tegenstrijdigheid, op de bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeacht de datum van sluiting van de overeenkomst.

2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1. Dr. Geskens verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te leveren om de overeenkomst op een zorgvuldige manier uit te voeren. Op Dr. Geskens rust een inspanningsverbintenis.


2.2. Dr. Geskens zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


2.3. Dr. Geskens verleent geen garantie of waarborg dat de uitgevoerde behandeling volledig voldoet aan de verwachtingen van de patiënt. De patiënt erkent dat er geen garantie is op resultaat van enige behandeling uitgevoerd door Dr. Geskens en bijgevolg geen recht op schadevergoeding dan wel terugbetaling geeft.


2.4. Dr. Geskens zal u steeds duidelijke en volledige informatie verschaffen over een mogelijke behandeling, het te verwachten resultaat, contra-indicaties, verloop van de behandeling, nazorg, mogelijke complicaties, risico’s en kosten.


2.5. De patiënt verbindt zich ertoe om tijdig alle informatie en gegevens waarvan Dr. Geskens aangeeft of waarvan redelijkerwijze verwacht wordt dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de behandeling, waaronder begrepen doch niet beperkt tot informatie m.b.t. medisch verleden, inname van medicatie, algemene gezondheidstoestand,… over te maken. Indien de patiënt deze informatie/gegevens niet tijdig verstrekt, heeft Dr. Geskens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de wegens deze vertraging veroorzaakte kosten in rekening te brengen.


2.6. Dr. Geskens is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de patiënt waarvan Dr. Geskens redelijkerwijze mocht aannemen dat deze juist waren, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar diende te zijn.


2.7. Dr. Geskens is gerechtigd om beroep te doen op een derde teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst gesloten met de patiënt. Dr. Geskens verbindt zich ertoe om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bewerkstelligen.


2.8. De patiënt verbindt zich ertoe om de voor -en/of nazorg instructies, zoals verstrekt door Dr. Geskens, na te leven.


2.9. Dr. Geskens behoudt zich het recht voor om een behandeling of verdere behandeling van een patiënt te weigeren of te annuleren als de patiënt naar de klinische mening van Dr. Geskens ongeschikt is voor de desbetreffende behandeling. In voorkomend geval zal Dr. Geskens de patiënt doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

3. Annulering

3.1. Indien een patiënt verhinderd is om aanwezig te zijn voor een afspraak dient deze zo snel als mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak Dr. Geskens hiervan op de hoogte te brengen. Indien de patiënt de afspraak niet of niet tijdig afzegt, is Dr. Geskens gerechtigd om een verzuimvergoeding van 75,00 EUR aan te rekenen of 50% van de kostprijs van de geboekte behandeling.


3.2. Het annuleren of verplaatsen van een afspraak 48 uur voor het consult kan uitsluitend gebeuren via telefoon +32492 491 491.

4. Betalingsmodaliteiten

4.1. De kosten voor een behandeling variëren naargelang de individuele kenmerken van de patiënt, betrokken producten, etc.


4.2. Tijdens het eerste consult wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen. De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.


4.3. Dr. Geskens behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd.


4.4. De patiënt dient de factuur onmiddellijk na de behandeling te vereffenen middels bancontact, payconiq, dan wel overschrijving, behoudens andersluidende overeenkomst.


4.5. Indien de patiënt nalaat over te gaan tot betaling van de factuur op de vervaldag is de patiënt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd aan Dr. Geskens aan de wettelijke intrestvoet, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50,00 EUR vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling.


4.6. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijden gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

5. Klachten

5.1. Indien een patiënt een klacht heeft over een behandeling en/of een product gebruikt door Dr. Geskens dan dient de patiënt Dr. Geskens hiervan onverwijld en uiterlijk binnen een termijn van vijf werkdagen op de hoogte brengen.`

6. Aansprakelijkheid

6.1. Dr. Geskens is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen behandeling en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan Dr. Geskens toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de behandelovereenkomst.

 

6.2. Dr. Geskens is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voor onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de patiënt waarvan Dr. Geskens redelijkerwijze mocht aannemen dat deze juist waren, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar diende te zijn.

 

6.3. Dr. Geskens zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, hieronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en/of gemiste besparingen.

7. Overige bepalingen

7.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


7.2. Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken dan stemmen partijen er mee in deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling dewelke zo nauw als mogelijk aansluit bij de bedoeling en de draagwijdte van de nietige bepaling. Deze vervangende bepaling zal alsdan toepassing vinden.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1. Zowel de totstandkoming, het bestaan als de gevolgen van de overeenkomst gesloten tussen Dr. Geskens en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.


8.2. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

Medische gegevens

Al uw medische gegevens worden bewaard in uw medisch dossier. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Door uw medisch dossier kunnen de medewerkers van Dr. Valérie Geskens steeds de nodige informatie raadplegen om u de beste behandeling te bieden. Alle medische dossiers worden veilig bewaard.

Alleen de medewerkers van Dr. Valérie Geskens die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw medisch dossier. De medewerkers gebruiken uw gegevens in de eerste plaats om u de beste zorg te verlenen. Uw medische gegevens zijn belangrijk om u goed te kunnen behandelen. U dient dan ook steeds alle informatie te verschaffen die belangrijk kan zijn voor de medewerkers (zoals, maar niet beperkt tot: medicatie, allergieën, zwangerschap, medische voorgeschiedenis zoals ingrepen en ziektes, maar ook gebruik van alcohol, etc.). Uw medische informatie kan ook gebruikt worden om de kwaliteit van de behandelingen bij Dr. Valérie Geskens te verbeteren. Hiervoor wordt enkel relevante informatie gebruikt, steeds in anonieme vorm. Niemand kan dan de link leggen tussen de informatie en uw persoonsgegevens.

Dr. Valérie Geskens zal uw medische gegevens niet delen met familie of vertrouwenspersonen tenzij met uw toestemming. Hier gelden wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij minderjarigen. In uitzonderlijke gevallen laat de wet toe om uw persoonlijke informatie te delen zonder uw toestemming, bijvoorbeeld om een ernstig misdrijf te onderzoeken of om een kind te beschermen.

U hebt het recht om uw persoonlijke medische gegevens in te kijken en eventuele fouten recht te zetten. Voor een afschrift van het geheel of een gedeelte van uw medisch dossier betaalt u de drukkost van de pagina’s. Dit is maximaal 25 euro.

Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dr. Valérie Geskens, de schriftelijke mededeling bekomen van uw medisch dossier. Op dezelfde wijze kunt u Dr. Valérie Geskens ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Hospitalisatieverzekering en mutualiteit

Een hospitalisatieverzekering komt enkel tussen in de kosten indien er al terugbetaling is door een ziekenfonds. Dit betekent dat een hospitalisatieverzekering enkel betaalt als er een medische noodzaak is om de ingreep uit te voeren. In geval van een louter esthetische behandeling is er geen medische noodzaak, vandaar dat de mutualiteit niet tussenkomt in de kosten. Afhankelijk van de inhoud van de polis die u heeft afgesloten met uw hospitalisatieverzekering, kunnen er nog bijkomende voorwaarden gesteld worden. Echter weten we uit ervaring dat de verzekering telefonisch financiële tussenkomst belooft en dat men achteraf op deze belofte terugkomt.

 

Het standpunt van de hospitalisatieverzekering en de mutualiteit valt buiten de verantwoordelijkheid van Dr. Valérie Geskens die hiervoor elke aansprakelijkheid afwijst.

Tarieven

Dr. Geskens is toegetreden tot het nationaal akkoord van 2022-2023 (*) en is bijgevolg volledig geconventioneerd. Esthetische behandelingen vallen echter buiten de terugbetalingsvoorwaarden. Esthetische behandelingen zijn onderworpen aan BTW (*). Het standaard btw-tarief van 21% is van toepassing op alle elementen waaruit deze handelingen bestaan. 

 • De voorafgaande diagnose omtrent een al dan niet te verrichten ingreep of behandeling (intake consultatie) blijft vrijgesteld van btw, op voorwaarde dat zij niet tegelijkertijd gepaard gaat met enige esthetische ingreep of behandeling. Ook de aan diagnose voorafgaande onderzoeken (bloedonderzoek, klinische biologie, medische beeldvorming, enz.) zijn vrijgesteld van btw. Gaat die diagnose tegelijkertijd gepaard met een esthetische ingreep of behandeling, dan is er wel btw verschuldigd op de diagnose.

 • De nazorg en consultaties na de behandeling die worden verricht door een arts zijn niet vrijgesteld van btw. Hierbij maakt het niet uit of de arts die geconsulteerd werd bij de nazorg de ingreep of behandeling ook effectief uitvoerde, of een nevenprestatie verrichte bij de behandeling. In het geval evenwel dat de nazorg betrekking heeft op een medische verzorging die in aanmerking komt voor tegemoetkoming/terugbetaling (overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) blijft deze handeling van de btw vrijgesteld.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van Dr. Valérie Geskens BV.

Email: info@doktergeskens.be

BTW-nummer: BE0743.407.604

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Dr. Valérie Geskens of rechthoudende derden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Dr. Valérie Geskens kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@doktergeskens.be.

Dr. Valérie Geskens levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Dr. Valérie Geskens de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Dr. Valérie Geskens geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Dr. Valérie Geskens kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 
Dr. Valérie Geskens verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Cadeaubonnen

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Dr. Valérie Geskens BV (hierna Dokter Geskens) uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Dokter Geskens cadeaubonnen aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dokter Geskens uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door dokter Geskens en door Dokter Geskens aangewezen derde partijen.

 2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Dokter Geskens te worden verstrekt. Dokter Geskens behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Dokter Geskens of een door Dokter Geskens aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Dokter Geskens te overleggen.

 3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de Cadeaubon in te leveren na de gewenste behandeling.

 4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

 5. Cadeaubonnen uitgegeven door Dokter Geskens en/of door Dokter Geskens aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar ter betaling van behandelingen uitgevoerd door Dokter Geskens.

 6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

 7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

 8. Op Cadeaubonnen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.

 9. Indien het totaalbedrag van de behanddeling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: Bancontact, cash of Payconic.

 10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

 11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

 12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

 13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

 14. Per behandeling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

Aan de telefoon
Privacy

Privacybeleid

1. Toelichting


Deze privacyverklaring is erop gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door Dr. Geskens via haar website uitgevoerd worden. Dr. Geskens is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.


Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 

2. De verwerking van persoonsgegevens


De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren. Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.


3. Persoonsgegevens die verwerkt worden


3.1. Algemeen


De verwerking van uw persoonsgegevens heeft enkel betrekking op en is beperkt tot de diensten die door ons via onze website aangeboden worden. Er worden geen gevoelige persoonsgegevens (zoals medische gegevens) via onze website verwerkt. Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons hiervoor de toestemming gegeven heeft of u ons deze persoonsgegevens bezorgt, o.m. door het plaatsen van een opmerking onder een artikel, het invullen van het formulier op onze website of wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail. Het betreft met name de volgende persoonsgegevens:

Naamloos.png

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert. U zal begrijpen dat wij u bijvoorbeeld niet kunnen contacteren indien u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen.


3.2. Verwerking van persoonsgegevens verzameld door middel van cookies


Wij verzamelen via cookies automatisch bepaalde persoonsgegevens, op basis waarvan u mogelijkerwijze geïdentificeerd kan worden, die noodzakelijk zijn voor de goede werking en veiligheid van onze website. De persoonsgegevens die via dergelijke functionele cookies verzameld worden en, worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang. Dit wordt verder nader omschreven in onze cookieverklaring.
 

Niet-functionele cookies worden enkel geplaatst nadat wij hiervoor uw toestemming verkregen hebben. Meer uitleg omtrent de wijze waarop cookies gebruikt worden op onze website en de specifieke cookies die (mogelijkerwijze) door onze website geplaatst worden, kan u lezen in onze cookieverklaring. Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet beschikbaar zijn indien u de plaatsing van bepaalde cookies weigert.


3.3. Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring


Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doeleinde dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.


4. Vertrouwelijkheid


4.1. Mededeling van persoonsgegevens


Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of in geval van de mededeling van deze persoonsgegevens aan onze externe technische dienstverleners en/of onderverwerkers voor de goede werking van onze website. De bezoeker kan op eenvoudige vraag een overzicht van onderverwerkers bekomen.
 

5. De intrekking van uw toestemming
 

De toestemming die u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door een schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan info@doktergeskens.be te richten. Zoals vermeld in onze cookieverklaring kan u de toestemming die u aan ons verleend heeft om niet- functionele cookies te plaatsen steeds intrekken door op de knop bovenaan de cookieverklaring te klikken
De intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed op deze verwerkingen. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.


6. Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doeleinde van de verwerking te verwezenlijken. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens bewaren tot maximaal vijf jaar nadat u onze contractuele relatie beëindigd werd. Deze termijn geldt onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.
De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht of na het uitschrijven van de nieuwsbrief bewaard. De bewaringstermijn van cookies kan u terugvinden in onze cookieverklaring.


7. Uw rechten


7.1. Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing


U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens. De wissing van uw persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.


7.2. Beperking van de verwerking


In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.


7.3. Overdraagbaarheid van persoonsgegevens


U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.


7.4. Geautomatiseerde besluitvorming


U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst of berust op uw toestemming.


7.5. Bezwaar


U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. In voorkomend geval worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt, tenzij voor de verwerkingen bedoeld onder (1) mits wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


8. De uitoefening van uw rechten


U kan deze rechten uitoefenen door een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een bewijs van uw identiteit aan info@doktergeskens.be te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat u niet gerechtigd bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.


9. Veiligheid


Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.


10. Websites van derden


Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van de onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.


11. Klachten


Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link. Indien uw gewoonlijke verblijfplaats of uw werkplek zich niet in België bevindt, heeft u de bijkomende mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de desbetreffende lidstaat.


12. Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring


Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


13. Contact


Indien u vragen heeft over de privacyverklaring, kan u steeds contact met ons opnemen via info@doktergeskens.be

Biologische huidverzorgingsproducten

Cookies

Deze cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op 01/08/2023.

Indien u Dr. Valérie Geskens toestemming heeft gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u uw toestemming te allen tijde gedeeltelijk of volledig intrekken door uw cookievoorkeuren aan te passen via deze knop[WW1] .

1.Introductie

Dr. Geskens maakt op haar website gebruik van zowel eigen cookies (eerstepartijcookies) als cookies van derden wiens diensten op de website (kunnen) gebruikt worden (derdepartijcookies). In deze cookieverklaring informeren wij u graag omtrent het gebruik van deze cookies. Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze privacyverklaring.

Wij benadrukken dat bepaalde media niet beschikbaar is indien u de desbetreffende cookies niet aanvaardt.

1.1.Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin verzamelde informatie kan bij een volgend bezoek opnieuw naar onze servers of die van de betreffende derde partij teruggestuurd worden. Onder cookies worden ook zogenaamde “scripts” verstaan. Een script is een programmeercode dat wordt gebruikt om onze website optimaal en interactief te laten functioneren. Tot slot vallen eveneens ‘webbeacons’, ‘pixeltags’ of ‘socialemediacookies’ onder de term ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt voor de integratie van diverse sociaalnetwerksites op onze website. Op die manier kan inhoud die bij een derde partij is opgeslagen op onze website worden getoond. Daarnaast kan de inhoud van onze website via sociaalnetwerksites worden gedeeld door middel van de aanwezige buttons op de diverse pagina’s. Voorbeelden van dergelijke sociaalnetwerksites zijn Facebook, Google+, Whatsapp, Instagram, YouTube, LinkedIn, Disqus en Twitter.

Raadpleeg voor meer informatie over cookies www.allaboutcookies.org of www.youronlinechoices.eu.

1.2.Soorten cookies

 1. 2.1 Herkomst van de cookies

 

Eerstepartijcookies zijn cookies die rechtstreeks door Dr. Geskens op de website geplaatst worden.

Derdepartijcookies zijn cookies door derden op onze website geplaatst, m.n. doordat Dr. Geskens elementen van andere websites incorporeert.

 1. 2.2 Levensduur van de cookies

 

Permanente cookies: blijven op uw apparaat aanwezig voor de levensduur van het cookie. Ze worden geactiveerd telkens u onze website bezoekt.

Sessiecookies: vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar tijdens de browersessie. Telkens u uw browser opent, worden deze cookies tijdelijk geplaatst. Sessiecookies worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

 1. 2.3 Functie/doeleinde van de cookies

 

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website, zoals cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van aanvragen aan een webserver over een aantal computers), en voor de aanpassing van de gebruikersinterface (m.n. de taalkeuze en de weergave van zoekresultaten). Om die reden is de verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden via functionele cookies gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Deze cookies worden dan ook zonder uw toestemming geplaatst.

Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van onze website en voldoen niet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies. (niet-functionele) Technische cookies zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Onze website is hierdoor gemakkelijk toegankelijk en u hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren bij meerdere bezoeken aan de site.

Verder kunnen deze cookies in analytische en marketing cookies worden onderverdeeld:

 1. 2.4 Analytische cookies

 

Deze cookies geven weer hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om de structuur, navigatie en inhoud van onze website gebruiksvriendelijker te kunnen maken en verbeteren.

 1. 2.5 Marketing cookies

 

Via marketing cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd. Aan de hand van een profiel, opgesteld op basis van uw klik- en surfbedrag op de site, krijgen zowel Dr. Geskens als derden inzicht in de campagneprestaties.

Hieronder worden tevens de socialemediacookies begrepen. Deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van sociaalnetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘leuk vinden’ en ‘pinnen’. Indien sociaalnetwerksites via onze website deze cookies plaatsen om (uw) gegevens te verzamelen, heeft Dr. Geskens geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de privacyverklaring van de desbetreffende sociaalnetwerksites, die telkens opgegeven worden in onderstaande lijst van actieve cookies. Houd er rekening mee dat de sociaalnetwerksites hun privacyverklaring op elk moment kunnen wijzigen.

2. Cookies die geplaatst kunnen worden door de website Dr. Geskens
Schermafbeelding 2023-08-03 om 15.26.06.png

1.Toestemming

Dr. Geskens kan enkel cookies plaatsen zonder uw toestemming indien het functionele cookies betreffen. Indien het cookie niet aan de voorwaarden van functionele cookies voldoet, zullen wij de desbetreffende cookies enkel plaatsen nadat u ons hiervoor de toestemming gegeven heeft.

Deze toestemming verleent u wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, door te klikken op “Alle cookies”. Verder heeft u ook de mogelijkheid uw voorkeuren in te stellen door te klikken op de “cookies beheren”, waarbij u kan kiezen om enkel bepaalde cookies te gebruiken.

Zoals hoger reeds aangehaald, kan u deze toestemming kan u steeds intrekken door uw initiële voorkeuren aan te passen, m.n. door de plaatsing van niet-functionele cookies niet langer te aanvaarden. Dit kan door op de knop “Stel voorkeuren in” bovenaan deze cookieverklaring of onderaan iedere webpagina te klikken.

2.In- en uitschakelen

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt bovendien uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web en iOS

Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat onze website niet optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan onze website.

3.Contact

Neem contact met Dr. Geskens bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze cookieverklaring via:

Dr. Valérie Geskens BV

BE0743.407.604

info@doktergeskens.be

Cookies
bottom of page